FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं २ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण ७८/७९ Friday, March 11, 2022 - 11:59 PDF icon ०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं २ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण.pdf
०७८/०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं १ का पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण ७८/७९ Tuesday, February 8, 2022 - 10:52 PDF icon ०७८-०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं १ का पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण.pdf
वडा न‌ं. ६ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 13:22 PDF icon वडा न‌ं. ६ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण-signed.pdf
वडा न‌ं. ५ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण-signed ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 13:08 PDF icon वडा न‌ं. ५ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण-signed.pdf
वडा न‌ं. ४ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण-signed ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:38 PDF icon वडा न‌ं. ४ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण-signed
वडा न‌ं. ३ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:34 PDF icon वडा न‌ं. ३ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण-signed
वडा न‌ं. २ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:28 PDF icon वडा न‌ं. २ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण-signed
वडा न‌ं. १ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:16 PDF icon वडा न‌ं. १ मा आ व २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता खाने लाभग्रीहरुको विवरण
आ.व २०७७-०७८ मा ५ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या ७७/७८ Tuesday, June 1, 2021 - 13:56 PDF icon आ.व २०७७-०७८ मा ५ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या-signed.pdf
आ.व २०७७-०७८ मा 6 न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या ७७/७८ Tuesday, May 11, 2021 - 15:02 PDF icon आ.व २०७७-०७८ मा 6 न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या

Pages